Retningslinjer for næringsfond 2 i Nesna Kommune

12.05.2015 10:04

Retningslinjer for næringsfond 2 Nesna Kommune

Formål

Nesna Kommune har et eget næringsfond 2 som har til mål å skape, bevare og viderutvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for fremtidig næringsutvikling.

Bakgrunn

I kommunestyret 16 september 2009 ble vedtekter for Nesna Kommunale næringsfond 1 vedtatt. I samme møte ble det bestemt å opprette et nytt næringsfond 2.

Finanisering av næringsfond 2.

Dagens landbruksfond legges ned, og de ubrukte midlene som står på dette fondet ooverføres til næringsfond 2. Fondet tilføres årlig 10 % av kommunens årlige andel av utbytte i Helgelandskraft.

Det kommunale næringsfond 2 er fristilt med take på føringer fra den offentlige forvaltningen som fylke og stat og styres i sin helhet av Nesna Kommune.

Hvem kan søke?

I utganspunktet kan alle som driver eller ønsker å drive virksomhet i Nesna Kommune søke om midler fra forndet. Kommunen kan ikek selv stå som søker av midlene.

Søknadsbeløp

Det settes ingen grense for søknadsbeløp for midler fra nøringsfond 2, men gis innen de midler som til en vher tid er tilgjengelige i fondet.

(Søknader om midler til ordinær drift støttes i hovedsak ikke.)

Søknader og frister

Ved søknad til nøringsfond 2 foreslås det midlertidig at retningslinjer og søknadsskjema fra næringsfond 1 benyttes. detet for å gjøre det lettere for søkere å få med alle nædvendige opplysninger i søknad(momenter/sjekkliste). Dette vil også lette arbeidet for saksutreder.

I søknaden må det opplyses at søknaden gjelder midler fra næringsfond 2.

Søknader med prosjektbeskrivelse fremmes Nesna Kommune. Søknadene behandles og avgjøres av formannskapet.

Det skal være 4 søknadsfrister til NF2: 1 ,ars, 1 juni, 1 september, 1 desember.

Formannskapet kan avslå/godta saker på et fritt grunnlag